Kod Yazmayı Öğrenmek Öğrenciyi Daha Başarılı Yapar Mı?

En basit tanımıyla kodlama bir bilgisayar sistemine veya cihazlara yaptırılmak istenen işlemleri, bilgisayar veya cihazın anlayacağı dilden anlatma işidir. Yeni kuşakların geleceğin mesleklerini yürütebilmesi, donanımlı ve başarılı birer birey olabilmesi için kodlama eğitimi oldukça önem gören bir beceridir. Öyle ki problem çözme, işbirlikli çalışma, eleştirel düşünme, liderdik, üretkenlik, medya okur ve yazarlığı gibi bir çok 21.yy becerisinin gelişimine katkı sağlayan kodlama, yeni bir 21.yy becerisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kodlama yapabilen birey hem kişisel hem de çalışma hayatında pek çok yönden akranları arasında öne çıkacak, fark yaratacaktır. Günümüzde nasıl ki “Okuma yazma öğrenmek gerekli midir?” gibi bir soru sorulmuyor ve saçma bulunuyorsa “Kod yazmayı bilmek gerekli midir?” sorusu da tartışmaya kapalıdır.

Kod yazmak bireylerde analitik düşünme, problem çözme, algoritma kurabilme, bilgi-işlemsel düşünebilme gibi becerileri geliştirir. Bir çok gelişmiş ülke kodlama eğitimine öğretim programlarında yer vermekte ve bu alanda hatırı sayılır çalışmalar yürütmektedir. Avrupa ülkelerinin müfredatlarında kodlama eğitimine yer vermelerinin en büyük nedeni yukarıda da kısaca değindiğimiz 21.yy becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. Bunun yanı sıra bazı ülkeler sektördeki istihdamı karşılamak için kod yazmayı bilen bireyleri erken çocukluk dönemlerinden itibaren desteklemektedir.  Türkiye’de ise 2012-2013 öğretim yılından itibaren Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğrencilere kod yazmayı öğretme amacıyla 5. Sınıf düzeyinden itibaren kademeli olarak verilmeye başlanmıştır.

Kod yazmak düşünmenin, üretmenin, tasarlamanın yeni bir yoludur ve kodlama yalnızca teknoloji alanından değil diğer tüm alanlardan beslenen yani disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmayı benimseyen bir daldır. Kodlama eğitimi diğer disiplinlerle birlikte kullanılabilir, diğer disiplinleri destekler ve farklı alanlardaki başarıyı destekler. Yapılan bir araştırmada erken yaşlarda kodlama eğitimi alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre yaratıcılık yetenekleri, farklı düşünebilme ve üst biliş becerilerinin fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine benzer bir araştırma sonuçlarına göre ise kod yazmayı bilen öğrencilerin matematiksel konulur öğrenmede, problem çözme yöntemlerinin gelişmesinde, sistematik ve yaratıcı düşünme üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Alanyazın incelendiğinde kodlama eğitimin öğrencilerde bir çok beceriyi desteklediği, fen, matematik hatta sanat gibi alanlarda daha başarılı olduğu sonuçlarına yer veren bir çok çalışmaya rastlamak mümkündür.

Kod yazmayı bilen öğrencilerin özyeterlik inancının başarıları üzerinde pozitif ve güçlü etkisi olduğu görülmektedir. Özyeterlik inancı yüksek düzeyde olan öğrenciler çok çalışır, zorluklarla karşılaştıklarında ısrarla çalışmalarını sürdürürler, öğrenme stratejilerini verimli kullanırlar ve başarılı olurlar. Kod yazabilen bireyler hem teknolojik alanda hem de diğer bilgi ve becerileri edinme anlamında her çalışmada pozitif ve olumlu yönde fark yaratmışlardır. Bizler de daha başarılı, problemlere yaratıcı çözümler bulabilen, üretken, işbirlikli çalışabilen, gerektiğinde liderlik yapabilen, bulunduğu çağa ayak uyduran hatta yol gösteren bir nesil için kodlama eğitimin önemini kavramalı ve çocuklara bu beceriyi kazandırmaya uğraşmalıyız.